10 jaar Gewoon-HR
9 augustus 2017
Je baas een hork? Colinda van Dijk geeft tips in Metro
7 mei 2018
Toon alles

Programma Werkdruk en werkplezier

Iedere organisatie binnen de Jeugdzorg is uniek. Iedere OR en PVT ook. De ervaring en kennis die aanwezig is in jouw OR/PVT verschilt daardoor van die in andere jeugdzorgorganisaties. Gewoon-HR stelt daarom in overleg met jouw OR/PVT een maatwerktraining samen die aansluit op jullie wensen en ambities. Doordat we aansluiten bij de kennis en ervaring die al aanwezig zijn, maken we zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare middelen en tijd om jullie in staat te stellen om je rol met betrekking tot werkdruk en werkplezier nóg beter te kunnen invullen.

De training bestaat uit een aanbod van vijf relevante, inspirerende modules van een dagdeel waaruit je er een aantal kiest. Ook bestaat de mogelijkheid om een training van een dag te volgen waarin de belangrijkste inzichten aan de orde komen.

Mensen in de Jeugdzorg zijn “doeners” die graag actief aan de slag willen met een thema. We zorgen daarom voor veel afwisseling van werkvormen, methodieken, inbreng van praktijkcases en de inzet van inspirerende trainers. De opgedane kennis en ervaring is meteen inzetbaar in de dagelijkse praktijk.

Het programma wordt begeleid door ervaren trainers die veel kennis hebben m.b.t. de thema’s  werkdruk/werkplezier en ervaring hebben met het trainen van de medezeggenschap. Daarnaast kennen ze de jeugdzorg goed én hebben ze ervaring met de rol van de medezeggenschap als P&O-manager of leidinggevende. Kortom, mensen die weten waar je in de OR van een Jeugdzorgorganisatie mee te maken hebt!

 

Module 1 – Werkdruk en Werkplezier

In deze module wordt de meest recente kennis rond werkdruk en werkplezier gedeeld. Het gaat daarbij om kennis over hoe werkdruk ontstaat, welke maatregelen er mogelijk zijn, maar ook welke interventies of beleidsonderdelen effectief en minder effectief zijn. We gaan daarnaast in op het belang van regelmogelijkheden, werk privé balans, gewenst gedrag, werkzekerheid, leidinggeven aan werkbeleving etc.

Steeds meer organisaties ervaren dat de aanpak van werkdruk beter slaagt wanneer ze ook aandacht besteden aan werkbeleving en -plezier. Doordat we bij veel organisaties daar programma’s voor hebben verzorgd, kunnen we vanuit de dagelijkse praktijk voorbeelden geven van verschillende interventies zodat deelnemers zich daar een goed beeld van kunnen vormen.

Resultaat:

Deelnemers beschikken over de meest recente kennis over de thema’s werkdruk en werkplezier en zijn daardoor betere gesprekspartners van de bestuurder en hun achterban. Daarnaast hebben ze een beeld van mogelijke interventies.

Module 2 – Normering

De leden van de OR/PVT krijgen een belangrijke taak bij het vaststellen van normen binnen de organisatie en het monitoren daarvan. Niet alle leden zullen over voldoende kennis op dit punt beschikken.

We gaan in op de verschillen tussen de oude CAO en de nieuwe situatie. Daarnaast worden de gehanteerde normen binnen de organisatie tegen het licht gehouden met de deelnemers en een eerste beeld gevormd van de wensen die de deelnemers hebben m.b.t bijstellen van normen danwel hanteren van nieuwe normen in de toekomst.

We maken bij deze module ook gebruik van de kennis van kennisinstituten en organisaties binnen en buiten de sector. Deze module wordt mede vormgegeven door een trainer die binnen de HR-organisatie van een ministerie, dat op het gebied van normering en HR-analytics voorop loopt, verantwoordelijk is voor het opstellen en monitoren van normen voor de ruim zeventigduizend personeelsleden van deze organisatie.

Resultaat:

Deelnemers hebben inzicht in het opstellen en monitoren van normen binnen hun organisatie.

Module 3 – Beleid maken en uitvoeren

De OR/PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van het ontwikkelde beleid en de normering.

In deze module wordt aandacht besteed aan het opstellen van effectief beleid m.b.t. werkdruk en -plezier. Hoe maak je eigenlijk beleid? Hoe en wanneer betrekken we onze achterban of deskundigen? Welke fases kent een beleidsproces? Deelnemers toetsen op basis van deze inzichten het reeds geformuleerde beleid binnen hun organisatie en formuleren op basis hiervan verbeterpunten c.q. ambities m.b.t. de thema’s werkdruk en -plezier.

Resultaat:

Deelnemers hebben een goed beeld van randvoorwaarden van goed beleid en een eerste aanzet voor hun eigen actiepunten op dit gebied.

Module 4 – Onderhandelen voor gevorderden.

In deze module gaan we in op het verder verbeteren van onderhandelingsvaardigheden van de deelnemers. Aan de orde komen verschillende stijlen. Hoe krijgen we het thema op de voor ons gewenste manier op de agenda? We inventariseren de stakeholders waar zij mee te maken hebben en werken aan een onderhandelingsstrategie. Daarbij maken we optimaal van de kennis, vaardigheden en persoonlijkheden die aanwezig zijn in de OR/PVT.

Resultaat:

Deelnemers hebben een strategie geformuleerd m.b.t. de gesprekken over de thema’s en zicht op de aanwezige kwaliteiten binnen hun team.

Module 5 – Ons verhaal over het voetlicht

Het kunnen vertellen van een goede verhaal richting de bestuurder en naar de achterban is belangrijk voor iedere OR. Zeker wanneer het gaat om zaken als normering en werkdruk!

We gaan in deze module in op de kunst van het verhalen vertellen om ze communicatie over deze thema’s te optimaliseren.
Hoe is een goed verhaal opgebouwd? Wat is ons verhaal als OR? Hoe vertellen we wat we doen en waar we voor staan? Met welke tegenspelers hebben wij als OR te maken? Hoe acteren die? Hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Dit interactieve onderdeel wordt mede gefaciliteerd door een theatermaker/acteur.

Resultaat:

Deelnemers hebben een krachtig en aansprekende verhaal gemaakt over hun wensen, ambities en resultaten richting de bestuurder én de achterban.

 

Meer weten? Bel ons op 030 – 8200 920 of mail naar [email protected]